Ustawa o systemie oświaty
 

::   Strona główna > Pliki do pobrania > Ustawa o systemie oświaty

Ustawa o systemie oświaty


DROGI  RODZICU !!!

 

OTO     KILKA    ISTOTNYCH    INFORMACJI,   Z KTÓRYMI  WARTO   ZAPOZNAĆ   SIĘ. 

(  źródłem informacji jest Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o  systemie  oświaty).

 

1.    W jakim wieku można zapisać  dziecko do przedszkola  ?

 

Wychowanie  przedszkolne  obejmuje dzieci w wieku od 3 do 6 lat,  jednakże w szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

(   Art. 14 ust. 1 i 1.b)

Dziecko w wieku od 3 do 5 lat nie ma obowiązku chodzenia do przedszkola, toteż  typowa edukacja w przedszkolu może być zastąpiona przez inne formy wychowania przedszkolnego organizowane dla dzieci  w miejscu możliwie najbliższym miejsca zamieszkania dziecka.

( Art. 14 a ust. 5)

 

 2.   W jakim wieku dziecko jest zobowiązane rozpocząć edukację
w przedszkolu ?

Dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat  
jest  zobowiązane   odbyć   roczne   przygotowanie   przedszkolne
w  przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej.  Przygotowanie przedszkolne ma na celu przygotować dziecko do podjęcia nauki w szkole, toteż przygotowanie  to rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego tj. z początkiem września. 

(Art. 14. Ust. 3 i 3a)

3.   Kto jest odpowiedzialny za zapewnienie odpowiednich warunków umożliwiających każdemu  dziecku  realizację powyższego obowiązku?

 

Rada Gminy jako organ prowadzący jest zobligowana do zapewnienia odpowiednich warunków, które umożliwiają realizację powyższego obowiązku. Jednakże, rodzice dzieci podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego zobowiązani są do:

·         Dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka
do przedszkola albo oddziału przedszkolnego  w  szkole podstawowej,

·         Zapewnienie regularnego uczestnictwa dziecka na zajęciach,

·         Zapewnienie dziecku  warunków nauki w przypadku dziecka realizującego ten obowiązek poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego,
(mówimy tutaj o sytuacjach w których dziecko z różnych powodów
nie może realizować tego obowiązku  w przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym organizowanym w szkole podstawowej np.: przewlekła choroba dziecka wymagająca leczenia  w szpitalu).

( Art. 14. Ust. 4 i 14 b. ust. 1)

 

 

4.   Co rozumie się przez niespełnianie obowiązku rocznego przygotowania  dziecka w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym zorganizowanego
w szkole podstawowej?

 

Przez niespełnianie obowiązku rocznego przygotowania dziecka
w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym zorganizowanego w szkole podstawowej należy rozumieć :

·         Nieusprawiedliwioną nieobecność dziecka w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w wymiarze co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu. Toteż, jeżeli dziecko choruje,
bądź znaleźliśmy się w trudnej sytuacji, która uniemożliwia  uczęszczanie dziecka do przedszkola dłużej niż dwa tygodnie  powinniśmy czym prędzej zgłosić to nauczycielowi bądź dyrekcji przedszkola.

 

 

5.   Co zrobić gdy droga  do przedszkola jest zbyt długa?

 

Zapewne można byłoby pójść na skróty,  jednakże przepisy  ustawy
o systemie oświaty  mówią, że jeżeli droga dziecka sześcioletniego
z domu do najbliższego publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej   przekracza
3 km. obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu
i opieki w czasie przewozu dziecka  lub zwrotu kosztów przewozu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej jeżeli dowożenie  zapewniają rodzice.

Ważne jest to, że zanim zaczniemy starać  się o zwrot kosztów za dowóz swojego dziecka do przedszkola, bądź zażądamy aby to gmina zorganizowała transport  sprawdźmy czy w promieniu 3 km od naszego miejsca zamieszkania nie znajduje się inne przedszkole publiczne
bądź oddział przedszkolny zorganizowany w szkole podstawowej.                      ( Art. 14.a ust.3)

 

 

        6 . W jakim wieku dziecko może rozpocząć  edukację w szkole?

Dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 7 lat objęte
jest tzw. obowiązkiem szkolnym, który rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego tj. z początkiem września. 

Natomiast na wniosek rodziców  dziecko może rozpocząć stosunkowo wcześniej naukę w szkole podstawowej, jednakże przed dniem 1 września dziecko to musi ukończyć 6 lat i  posiadać dojrzałość psychofizyczną
do podjęcia nauki w szkole.

Warunkiem przyjęcia dziecka do szkoły w tym okresie będzie posiadanie przez szkołę odpowiednich warunków organizacyjnych, a także wcześniejsze objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole. Jeśli dziecko nie chodziło do przedszkola, wymagana będzie opinia poradni
psychologiczno-pedagogicznej, dotycząca możliwości rozpoczęcia nauki
w szkole przez dziecko sześcioletnie. ( Dz. U. Nr  56, poz.458).

Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej
(w wieku ukończenia 6 lat) zwolnione jest z obowiązku  rocznego przygotowania przedszkolnego.

Możemy mieć również do czynienia z sytuacją , w której rozpoczęcie obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak, niż o 1 rok. Odroczenie obowiązku szkolnego musi być uzasadnione ważnymi przyczynami.  Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor  publicznej szkoły podstawowej, w obrębie
w którym dziecko mieszka po wcześniejszym zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

(Art. 15. ust.2, Art. 16. ust.1, 2,3 i 4)

 

 

7.   Co dalej gdy nasze dziecko rozpocznie naukę w szkole?

W momencie gdy nasze dziecko rozpocznie naukę w szkole podstawowej podlegać będzie tzw. obowiązkowi szkolnemu, czyli  uczęszczaniu 
do szkoły podstawowej i gimnazjum, obowiązek ten może być realizowany zarówno w szkołach  publicznych jak i niepublicznych.

Natomiast zgodnie z przepisami Ustawy o  systemie oświaty  nauka
jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia.

(Art.  15. ust.1,  Art. 16. ust.5)

 

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | test (X)html | test css | Login